LO i Stavanger og omegn ser med sterk bekymring på den utviklingen som har vært i strømmarkedet den siste tiden. De prisene og markedsvilkårene som eksisterer i dag bryter etter vår vurdering med selve fundamentet som den norske suksesshistorien og det norske samfunnet er tuftet på. Det er mange land i verden som har, og har hatt, rike natur og energiforekomster, men det er få land som har skapt et system der dette eies av fellesskapet og kommer fellesskapet til gode.

Vi må tilbake til de grunnleggende verdiene, der kraften eies av fellesskapet og utnyttes til fellesskapets beste. Vi kan ikke ha et samfunn der store deler av det norske folk tvinges til å «stå med lua i handa» og motta almisser for å kunne ha varme i husene, varm mat på bordet, varmt vann i dusjen og muligheten til å vaske klær når det passer dem.

Vi vil ikke ha stønader og almisser. Vi er ikke herskere og undersåtter – vi er ett folk, ett fellesskap. Vi vil ha rammer som gir forutsigbarhet for enkeltmennesker, familier, næringsliv og arbeidsplasser. Rammer som sikrer at folk kan ta være på seg selv gjennom sitt eget arbeid. Rammer som sikrer at man kan leve på en anstendig måte, med, som nevnt ovenfor, varme i huset, varm mat på bordet og varmt vann i dusjen på en alminnelig inntekt. Rammer som ivaretar verdigheten, selvfølelsen og menneskeverdet til den enkelte og familien. LO i Stavanger og omegn mener derfor at:

  • Som et strakstiltak innføres en makspris på strøm på 30 øre per kWh i Norge.
  • Det skal ikke innføres en effektbasert nettleie.
  • Det skal innføres regler for fyllingsgrad i magasinene som sikrer at man har kraft tilgjengelig til eget behov.
  • Det skal ikke gjennomføres en elektrifisering av sokkelen med strøm fra land.
  • Det skal ikke bygges nye utenlandskabler.