Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 24 fagforbund er pr. dags dato tilsluttet LO.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Forbundet organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer.. Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia.

 

Creo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

Dramatikerforbundet

Dramatikerforbundet organiserer forfattere innenfor teater, film, radio og TV.

 

EL og IT Forbundet

Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen, IT-bransjen og heisbransjen.

 

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

 

Fellesforbundet

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor, med rundt 160 000 medlemmer. Vi vil gjerne ha med deg og andre på din arbeidsplass! Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss.

 

Fellesorganisasjonen

FO er fagforeningen og profesjonsforbundet for deg som er barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Bli medlem i FO og stå sammen med 32 000 andre.

 

Forfatterforbundet

Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

 

Handel og Kontor i Norge (HK)

Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor.

 

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE & FLT)

Forbundet har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

 

Kabinansattes forbund

NKF er den største kabinforeningen i SAS Norge og er en del av LO Luftfart gjennom Kabinansattes Forbund.
Fellesforbundet og Kabinansattes Forbund har som mål at det blir en sammenslutning av de to forbundene innen 1. juli 2024.

 

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser.

 

Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen

 

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter.

 

Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund (NF) er et landsomfattende forbund, med formål å være arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesflygere i Norge.

 

Norsk Jernbaneforbund

Forbundet organiserer alle ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper som f.eks. Nettbuss A/S. I tillegg kommer Flytoget MT AS, Selexa, Bane-Tele AS og Nettlast AS.

 

Norsk Lokomotivmandsforbund

Forbundet organiserer lokomotivførere, lokomotivførerstudenter, lokomotivledere og annet administrativt lokomotivpersonale.

 

Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Manuellterapeutforening organiserer manuellterapeuter og manuellterapistudenter. Foreningen er også åpen for fysioterapeuter, fysioterapistudenter og annet autorisert helsepersonell innen muskel- og skjelettområdet.

 

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

 

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Forbundet organiserer utenriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtene, fiskeriflåten og innenriksfarten.

 

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) – i alle deler av den maritime næringen.

 

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

 

 

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) organiserer fotball, håndball, ishockeyspillere – samt individuelle utøvere.

 

Skolenes landsforbund

Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.