Norsk petroleumsvirksomhet er verdensledende innen teknologi og sikkerhet. Dette skyldes i høyeste grad at utviklingen har skjedd innenfor et norsk arbeidsliv, med gode og trygge arbeidsvilkår. Vi frykter at oljeserviceselskapet Halliburtons varslede planer om å flytte arbeidsplasser til lavkostland kun er starten på en større utflagging i hele oljeservicesektoren som også kan smitte over på andre sektorer. Tillater vi utflytting av arbeidsplasser tilknyttet virksomheten på sokkelen svekkes grunnlaget for en god og trygg videre utvikling av norsk industri. Det vil også stride mot det norske fellesskapets krav til hvordan de norske naturressursene skal forvaltes.

Det var Stortingsmelding nr. 76 (1970-71) som la grunnlaget for hvordan petroleumsvirksomheten i Norge skulle styres. Hovedinnstillingen i stortingsmeldingen, som ble vedtatt av Stortinget, var at det skulle utvikles en oljepolitikk slik at naturressursene på norsk sokkel skulle komme hele samfunnet til gode.

Petroleumsloven som senere ble utformet har spesifisert dette tydeligere, og sier om ressursforvaltningen at den skal «(…) bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling (…)».

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å flytte flere støttefunksjoner og tjenester til lavkostland, etter hvert også tjenester knyttet direkte til driften av norsk sokkel. Den teknologiske utviklingen stiller vi oss bak, men dersom den skal brukes for å svekke det norske samfunnets goder av petroleumsvirksomheten, brukes den på feil måte. Vi må sørge for at utviklingen kommer oss i Norge til gode, slik at vi kan fortsette å bygge velferd og sysselsetting for samfunnet.

Det er en viktig forutsetning for videre utvikling av petroleumsvirksomheten, og annen næring i Norge, at arbeidstakere i virksomhetene har trygge og gode ansettelsesvilkår. En av de viktigste årsakene til Norges produktivitet er at vi har en høy grad av arbeidstakermedvirkning i alle ledd av virksomhetene, noe som er en sterk bidragsyter til både effektivisering og økt sikkerhet. Med svekkede arbeidsvilkår reduseres medvirkningen og de ansatte tør ikke å si ifra.

Dersom arbeidsplasser flyttes ut av landet vil vi ikke ha noen reell påvirkning på arbeidstakernes trygghet på jobben, da dette reguleres ikke bare av selskapenes retningslinjer og landets lover, men også av lokal arbeidslivskultur.

Det må være et fortsatt krav til at petroleumsvirksomheten skal bygge arbeidsplasser i Norge, både direkte og indirekte, og skape positive ringvirkninger for det norske samfunnet. Arbeidsplassene må bli værende i Norge.