Uttalelse fra LO i Stavanger og omegns årsmøte 25. april 2019:

I 2011 levde 2.067 barn i Stavanger i familier med inntekt under fattigdomsgrensen (60% av medianinntekt). I 2016 var tallet steget til 2.969, og antallet er fortsatt økende i 2018. LO i Stavanger og omegn synes dette er en skremmende utvikling. I samme periode er blant annet barnetillegget for uføre kuttet og terskelen for å få bostøtte er hevet.

Vi kan ikke akseptere at barn skal vokse opp i fattigdom i rike Norge. Det må være en offentlig oppgave å sørge for at barn som lever i familier med lav inntekt sikres de samme muligheter til utdanning og livsutfoldelse som andre barn, og at de får samme utviklingsmuligheter.

Det at barnefattigdommen stadig øker i Norge er politikernes ansvar. Ved å stramme inn på økonomiske ytelser, har forholdene forverret seg for de allerede vanskeligstilte barna.

Kuttene som rammer lavinntektsfamiliene må snarest reverseres og ytterligere tiltak må iverksettes for å sikre en god oppvekst for alle barn uavhengig av foreldre sin inntekt.