Uttalelse fra LO i Stavanger og omegns årsmøte 25. april 2019:

24 år er nok! Vi trenger et politisk skifte i Stavanger. Vi håper også på et sterkt rødgrønt valg i de andre av våre kommuner. Alfor lenge har Stavanger vært et eldorado for eiendomsbaroner som har medført skyhøye boligpriser og en utvikling hvor pengesterke investorer får legge beslag på de mest attraktive tomtene og i praksis får sette premissene for byutviklingen. Her kommer unges mulighet for å etablere seg med bolig og behovet for nye arbeidsplasser innen industri og andre næringer i andre rekke.

Dagens kommunestyreflertall i Stavanger ivrer også etter å privatisere og konkurranseutsette flere og flere kommunale tjenester, ikke for å spare penger, men for å gi mulighet for profitt til private, som i hovedsak er internasjonale selskap som trekker mesteparten av overskuddet ut av landet. LO i Stavanger vil at:

  • Ingen nye sykehjem, andre kommunale institusjoner eller tjenester som i dag utføres av kommunalt ansatte eller ansatte hos ideelle aktører privatiseres eller konkurranseutsettes.
  • Ingen nye privatskoler.
  • Nye barnehager skal bygges og driftes av kommunen selv eller ideelle aktører.
  • Ansatte i slike tjenester må sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår uansett arbeidsgiver. Det gjelder også pensjonvilkår.

Dagens organisering av kommunen med skille mellom bestiller og utfører og rigide målstyrings-systemer er ikke en organisering for å skape tjenester med god kvalitet, men er laget for å kunne konkurranseutsette. Slike system skaper fokus på kontroll framfor tillit og skaper dårlige vilkår for å ta i bruk ansattes kompetanse og engasjement til å utvikle og forbedre tjenestene. De skaper også mye unødig byråkrati og tidsbruk som kunne vært brukt på en langt bedre måte. Vi må også sikre at grunnbemanning i barnehager, sykehjem og institusjoner er slik at det skaper gode arbeidsbetingelser for at de ansatte kan utføre jobben sin til beste for brukerne. Vi vil at:

  • Det settes i gang et arbeid med en tillitsreform hvor utgangspunktet for organiseringen er at ansatte, brukere og innbyggere sammen kan skape de gode tjenestene
  • Grunnbemanningen økes i barnehager, sykehjem og andre institusjoner for å sikre nok folk på jobb og redusere vikarbruken.
  • Det settes i gang forsøk med 6-timersdag med full lønnskompensasjon i samarbeid med de ansatte.

Kommunene er store innkjøpere både av varer, tjenester og innenfor bygg. Uten strenge innkjøps- og anbudsregler så blir det mulig for mange useriøse aktører å bli leverandører til kommunene. Strenge innkjøpsregler er imidlertid ikke nok, det må også følges opp med kontroll, ikke bare dokumentkontroller men med fysiske kontroller. Kommunene må bruke de midler de har til rådighet for å stenge useriøse aktører ute og gjøre det umulig å etablere seg. Vi vil at:

  • Reglene for innkjøp og anbud innskjerpes vesentlig slik at de minst er på nivå med reglene til Rogaland fylkeskommune eller Oslo kommune.
  • Det gis ikke skjenkebevilling eller andre bevillinger til aktører som ikke tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår, følger norske lover og regler og aktører som ikke aksepterer å inngå tariffavtale med de ansatte. Ved brudd på dette må skjenkebevilling inndras.

LO i Stavanger og omegn oppfordrer til å stemme på de rødgrønne partiene ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.