Forbruksforeningen Økonom i Stavanger. Foto: Privat arkiv/Statsarkivet i Stavanger

LO i Stavangers skulpturutvalg  inviterer til  åpen prekvalifisering med frist 1. mars 2022. Kunstnere kan melde sin interesse for å bli med i konkurranse om å levere bidrag til en utendørs kunstnerisk utsmykning til Nytorget i Stavanger sentrum.

Budsjettet er kr. 2 000 000,- inkludert mva. Budsjettrammen omfatter produksjonskostnaden av kunst, kunstnerens honorar, administrasjonskostnader, herunder kunstkonsulentens honorar, samt kostnader knyttet til etablering av kunsten på stedet.

Søknad om gjennomføring av prosjektet er imøtekommet av Stavanger kommunes kunstutvalg. Se vedtak fra Kunstutvalgets møte 14.04.21.

Nytorget og «Hu Jenny»

Domkirkebyen Stavanger er 900 år i 2025, og et av hovedprosjektene i markeringen av byjubileet er nylanseringen av Nytorget som et av de mest sentrale uterom i Stavanger. Nytorget går gjennom en stor omveltning og det er store planer knyttet til nettopp dette området som inkluderer en helhetlig tenkning som ivaretar kunstprosjekt, arkitektur og landskapsplan.

Skulpturprosjektet Hu Jenny er fagbevegelsens og forbrukersamvirkets gave til byen i forbindelse med jubileet, og er en hyllest til samvirketanken og verdiene om samhold som står sentralt i kooperasjonen og som en viktig samfunnsformende kraft. Nytorget er valgt som sted for markeringen på bakgrunn av torgets og Pedersgatas historiske rolle i framveksten av forbrukersamvirket i byen. Prosjektet er inspirert av Gunnar Roalkvams dikt «Hu Jenny». I diktet er figuren «Jenny» sentral som formidler av dette budskapet. Diktets «Jenny» representerer viktige sider av samvirkelagenes historie, som i tillegg til å være en sentral sosialt og økonomisk utjevnende mekanisme som bidro til å sikre vanlige folk og husholdninger tilgang på billige varer og materielle goder, også betydde mye som arena for opplæring og profesjonalisering av butikkfaget og som kvinnearbeidsplass.

Sett i lys av dette så ønsker LO i Stavangers skulpturutvalg gjennom dette prosjektet også å gi en stemme til nåtidens kvinner i samfunnet.

Kunstnerisk utsmykning

Den kunstneriske utsmykningen skal være permanent og holdbar, og både kunne bli berørt og eventuelt tas i bruk som en sosial struktur. Det skal ikke hindre tiltenkt bruk av området, og må ta høyde for endring av overflate og klimabasert slitasje, og skal ikke skade ytre miljø.

LOs skulpturutvalg – som giver – ønsker seg en skulptur eller annet egnet kunstnerisk uttrykk som svarer på oppgaven i utlysningen. Vi viser også til deenne dokumentasjonen:

Interesserte søkere sender én samlet PDF med følgende:

  • Oppgaveforståelse på maks 1 A4-side som definerer kunstnerens motivasjon, materialbruk og tilnærming til oppgaven
  • Dokumentasjon av tidligere arbeider og relevante oppdrag
  • CV inkludert kontaktinformasjon

Søknadsfrist er 1. mars 2022

Prekvalifiseringen vil følges av en lukket konkurranse der 3-5 kunstnere vil motta 30.000 kr hver for deltagelse. LOs skulpturutvalg står fritt til å invitere kunstnere direkte til den lukkede delen.

Merk søknaden med «Open Call Hu Jenny» og send PDF-fil på e-post til: opencall.hujenny@gmail.com

Kunstkonsulent Signe Christine Urdal kan kontaktes for mer informasjon per e-post opencall.hujenny@gmail.com eller telefon 971 08 902.