Norske boligpriser ligger på et historisk høyt nivå. En gjennomsnittsbolig kostet i 2017 6,5 ganger en normal årsinntekt som er mer enn det dobbelte av nivået i 1993. Boligprisene i Stavanger økte med 10% fra juni 2020 til juni 2021. De viktigste grunnene til de ekstremt høye boligprisene er avskaffelsen av en ikke-kommersiell boligsektor på 1980-tallet og liberalisering av finansnæringen, samt at de store kommunene reduserte sin rolle i boligutvikling og i stedet la til rette for boligutbyggere med mål om høyest mulig fortjeneste. Samtidig innbød skatteregler til å spekulere i boliginvesteringer.

Det er bare et historisk lavt rentenivå som har gjort at ikke enda flere står uten mulighet til å skaffe seg egen bolig. Mange av dem som i dag eier sin egen bolig vil kunne få problemer med nedbetaling ved bare en mindre renteøkning. Nå er rentenivået på vei opp som vil gjøre at enda flere vil få problemer med nedbetaling eller å komme inn på boligmarkedet.

Det er på tide å gjenreise den sosiale boligbyggingen. På sikt må vi igjen få et stort ikke-kommersielt boligmarked med og vi må bygge rimelige boliger og kommunene må disponere langt flere utleieboliger som leietakere etter hvert kan kjøpe til en overkommelig pris.

Kommunale tiltak vil imidlertid ikke være nok. Det må bli gunstig å eie egen bolig og dyrere å kjøpe boliger som spekuleringsobjekter. Det må innføres gunstige støtteordninger for ikke-kommersielle boliger både for utleie og selveie som omsettes utenfor det kommersielle markedet. Det må bygges tilstrekkelig med studentboliger til at studentene slipper å konkurrere på det private leiemarkedet.

Uttrykket «et godt boligmarked» må i framtiden bety et marked som er gunstig for dem som skal ha et sted å bo og ikke bety et marked som er gunstig for investorene.

Det rødgrønne stortingsflertallet må så snart som mulig bli enig om en helt ny boligpolitikk som må inneholde følgende elementer:

  • Etablering av en ny ikke-kommersiell boligsektor med pris- og omsetningskontroll
  • Endring av skattereglene slik at boliger ikke blir investerings- og spekulasjonsobjekter
  • Bygge minst 3000 studentboliger årlig
  • Utbygging av kommunale utleieboliger til selvkost og leie-til-eie ordninger.